50. Az üst (鼎, TING)

Magyar kiegészítő nevek
"Áldozati edény"
Taoista nevek
Az Üst
Angol kiegészítő nevek
"holding", "the cauldron"
Leírás
A jel egésze egy üst képének feleltethető meg: alul vannak a lábak, fölötte az üst öble, majd a füle, illetve fogantyúja következik, legfölül pedig a hordgyűrűk találhatók. Az üst képe ugyanakkor közel áll a táplálás eszméjéhez is. A bronzból öntött üst volt az az eszköz, amelyben az ősök templomába, illetve az ünnepi lakomákra szánt főtt ételt tartották. Ebből merített volt a ház ura a vendégek csészéibe.

A táplálék adományozásának eszméje, mint mellékgondolat a KÚT jelénél is megvan, ott azonban ez inkább a népre vonatkozik. Az üst, mint a kifinomult kultúra eszköze, a derék emberekről való gondoskodást és azok táplálását sugallja, ami az állam kormányzásának csak a javára szolgál. (Vö. a táplálás gondolatát tartalmazó négy jelet, az 5., 27., 48. és 50. sz. jeleket.)

A Változások Könyvében kizárólag két jel: ez és a "KÚT" jele ábrázol konkrét műtárgyakat. Ugyanakkor a jelben foglalt gondolatnak itt is megvan a maga elvont oldala. Alul a Szun a szelet és a fát jelenti, felül a Li pedig a lángot; a jel tehát fa és szél által szított lángot ábrázol, ami ugyancsak a táplálék készítésének gondolatát sugallja.
Ítélet
Az ÜST. Magasztos üdv. Siker.
Míg a KÚT esetében az emberi együttélés társadalmi alapjairól volt szó, amelyeket a fa táplálására szolgáló vízhez lehetett hasonlítani, az ÜST jele a társadalom kulturális felépítményére utal. Itt a fa az, amely a lángnak, a szellemnek a táplálására szolgál. Mindennek, ami látható, tovább kell nőnie a láthatatlanba, hogy ott találja meg folytatását. Ezáltal szentelődik meg, tesz szert valódi tisztaságra, s ereszt szilárd gyökereket a világ nagy összefüggéseiben.

A kultúra tehát az, ami itt megmutatkozik, mely csúcsait a vallásban éri el. Az üst az Isten számára szánt áldozat bemutatására szolgál. Azt kell Istennek áldoznunk, ami a földön a legmagasabb. A valóban isteni azonban nem az emberitől elválasztva mutatkozik meg. Isten legmagasabb kinyilatkoztatását a próféták és szentek hordozzák. A valódi istentisztelet az, ha őket tiszteljük. Alázatosan el kell fogadnunk Isten akaratát, mely rajtuk keresztül kerül kinyilatkoztatásra, s akkor létrejön az a belső megvilágosodás, a világ összefüggéseinek az a valódi átlátása, amely nagy üdvöt és sikert eredményezhet.
Képzet
Fa fölött tűz: az ÜST képe ez. Így a nemes ember a helyzet kiigazításával stabilizálja a sorsot.
A fán múlik a tűz sorsa: utóbbi addig loboghat fölül, amíg alul a fa rendelkezésre áll. Ugyanígy van ez az emberi élettel is. Az ember számára is adatott egy sors, mely erőt kölcsönöz életének. S ha sikerül az életnek és a sorsnak egyaránt megtalálni a maga helyét, akkor ezen keresztül stabilizálhatja az ember a sorsát úgy, hogy az élet és a sors közvetlen összhangba kerül egymással. E szavak az élet művelésének arra a gyakorlatrendszerére utalnak, amely szájhagyomány útján maradt fenn a kínai jóga titkos tanításaiban.

1. változó vonal 14. A nagybani birtoklás

Üst felfordított lábakkal. Előmozdító az alvadék eltávolítására. Az ember annak fia kedvéért második feleséget vesz magához. Makulátlanság.
Ha az ember az üstöt felfordítja, mielőtt használatba venné, az nem jelent semmi rosszat. Éppen ellenkezőleg, ilyen módon eltávolítható abból a szennyes maradék. A második feleség társadalmi helyzete alacsony ugyan, azonban mivel fiúgyermeke van, mégis tisztelik.

Mindkét hasonlat azt a gondolatot akarja kifejezésre juttatni, hogy a magaskultúra idején, amire a jel egész utal, valamilyen módon mindenki érvényesülni tud, akiben megvan a jóakarat. Bármilyen alacsonyan áll is valaki, ha kész arra, hogy önmagát megtisztítsa, akkor befogadják őt. Olyan helyzetbe kerül, ahol bizonyíthatja gyümölcsöző teljesítményét, s ennek nyomán elismerésre talál.

2. változó vonal 56. A vándor

Az üstben táplálék van. Társaimat irigység gyötri, de nem tudnak nekem semmit ártani. Üdv!
A magaskultúra idején minden azon múlik, hogy az ember valóban teljesítsen valamit. Ha az ember kizárólag saját valódi teljesítményeire támaszkodik, akkor jóllehet sok irigységgel és rosszakarattal találkozik, ezek mégsem jelentenek veszélyt a számára. Minél inkább a saját pozitív teljesítményeire korlátozza magát az ember, annál kevésbé tudnak neki ártani alacsonyrendű irigyei.

3. változó vonal 64. Beteljesülés előtt

Az üst fogantyúja elváltozott. Az embert akadályozzák életmódjában. Nem fogyasztják el a fácán zsírját. Csak ha előbb eső hullik, akkor fogy el a bánat. Végül üdv következik.
A fogantyú az a hely, aminél fogva az üstöt felemelhetik. Ha a fogantyú elváltozik, akkor az üstöt nem lehet többé felemelni és használatba venni, s az abban lévő sok szép étel, mint pl. a fácánzsír, sajnálatos módon senkinek sem szolgálhatnak többé a táplálására.

A hasonlat olyasvalakiről szól, aki a magaskultúra idején beszorul egy olyan helyzetbe, ahol senki részétől sem kap megbecsülést és elismerést. Ez a saját működése szempontjából súlyos akadályt jelent. Haszontalanul el kell vesztegetnie összes jó tulajdonságát és szellemi adottságait. Az embernek ilyenkor elsősorban arról kell gondoskodnia, hogy belül épségben tartsa szellemi tulajdonát. Akkor előbb-utóbb biztosan elérkezik az az idő, amikor az akadályok megoldódnak és minden jóra fordul.

A feszültség oldódását, mint másutt, itt is az eső hullása jelképezi.

4. változó vonal 18. A romlotton való munkálkodás

Az üstnek eltörik a lába. A herceg étele kiloccsan, s alakja beszennyeződik. Baj!
Az ember nehéz, felelősségteljes feladatot kap, amelynek a végrehajtására még nem elég érett. Ráadásul mégcsak nem is szenteli magát minden erejével e feladatnak, hanem alacsonyrendű emberekkel adja össze magát, s csúfot vall a végrehajtásban. Ezzel az ember saját magára is szégyent és gyalázatot hoz.

Konfuciusz a következőket mondja erről: "Gyenge jellem megtisztelő állásban, kis tudás és nagy tervek, csekély erő és súlyos felelősség ritkán tudják elkerülni a bajt."

5. változó vonal [K] 44. Az elébe menés

Az üstnek sárga fogantyúja, arany hordgyűrűje van. Előmozdító az állhatatosság.
Egy olyan vezető állásban lévő személyről van szó, aki természete szerint megközelíthető és szerény. E belső attitűdje révén sikerül derék és erős segítőtársakat találnia, akik kiegészítik őt, segítik művét véghezvinni. Fontos, hogy miután az ember felvette ezt a hozzáállást, mely állandó önmegtagadást igényel, ne hagyja magát eltéríteni, hanem szilárdan tartson ki emellett.

6. változó vonal [K] 32. A tartósság

Az üstnek nefritgyűrűi vannak. Nagy üdv! Semmi sincs, ami előmozdító ne volna.
Az előző vonal esetében a hordgyűrűk aranyból voltak, ami azok erősségét akarta jellemezni. Itt viszont nefritként említik ezeket. A nefrit azáltal tűnik ki, hogy keménysége szelíd ragyogással párosul. Annak a személynek a nézőpontjából, aki nyitott a tanácsra, e tanács erős bíztatást jelent. Itt a tanács a bölcs szempontjából fogalmazódik meg, aki azt aztán majd továbbadja. Amikor e feladatát végzi, olyan tisztának és szelídnek kell lennie, mint a nemes nefrit. Munkája ilyen módon tetszésre talál az istenség szemében, aki nagy üdvvel ajándékozza meg, s kedves lesz az emberek számára is, amiért is minden jól fog menni.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.