64. Beteljesülés előtt (未濟, VEJ CSI)

Magyar kiegészítő nevek
"Átkelés előtt", "A rendezetlenség"
Taoista nevek
A Rendezetlenség
Angol kiegészítő nevek
"not yet fording", "not yet completed"
Leírás
A jel azt az időszakot ábrázolja, amikor a zűrzavarból a rendbe történő átmenet még nem ment teljesen végbe. A fordulat ugyan már elő van készítve, amennyiben a fölső trigramm valamennyi vonala kapcsolatba került az alsó trigramm megfelelő vonalaival, azonban a vonalak még nem kerültek a saját helyükre. Míg a megelőző jel az ősznek felel meg, mely a nyárból a télbe történő átmenetet képezi, addig e jel megfelelője a tavasz, mely a téli pangásból átvezet a nyár gyümölcsöző időszakába. E reményteli kilátással zárul a Változások Könyve.
Ítélet
BETELJESÜLÉS ELŐTT. Siker. Ha azonban a gyerkőc róka farkával a vízbe ér, mielőtt még befejezné az átkelést; akkor semmi sincs, ami előmozdító volna.
A helyzet nehéz. A feladat nagy és felelősségteljes. Nem kevesebbről van szó, mint hogy a világot a zűrzavarból vissza kell vezetni a rendbe. E feladat mégis sikert igérő, mert olyan célra irányul, ami egyesíteni képes még az egymásnak ellene szegülő erőket is. Az embernek azonban eleinte halkan és óvatosan szabad csak előrenyomulnia, hasonlóan a jég hátán átkelő öreg rókához. Kínában közmondásos a jégen járó róka óvatossága. Minden reccsenésre odafigyel, minden helyet alaposan és körültekintően kitapogat, mielőtt odalépne. A fiatal róka azonban, kinek számára még ismeretlen ez a fajta óvatosság, vakmerően megy előre, s megtörténhet, hogy beleesik a vízbe, amikor pedig már csaknem átkelt azon, s nedves lesz a farka. Ebben az esetben természetesen hiábavaló volt az egész fáradozás.

Ennek megfelelően a beteljesülés előtti időszakban az óvatosság és megfontoltság jelenti a siker előfeltételét.
Képzet
Tűz a víz fölött: ez az átmenetet megelőző állapot képe. Így a nemes ember óvatos a dolgok megkülönböztetésében, hogy ezáltal mindegyik a maga helyére kerüljön.
Ha a tűz, mely alulról fölfelé törekszik, van fölül, s a víz, melynek mozgása lefelé irányul, van alul, akkor hatásuk szétválik egymástól, s nem kerülnek egymással kapcsolatba. Ha valaki hatást akar elérni, akkor először ki kell fürkésznie, milyen a számításba jöhető erők természete, s melyik hely az, amely nekik megfelel. Ha az egyes erők a nekik megfelelő helyen kerülnek bevetésre, akkor a kívánt hatást fogják eredményezni, s megvalósul a beteljesülés. Ahhoz azonban, hogy helyesen tudjunk bánni a külső erőkkel, mindenekelőtt arra van szükség, hogy mi magunk helyezkedjünk a helyes álláspontra. Ebből kiindulva tud ugyanis az ember valóban helyesen működni.

1. változó vonal 38. Az ellentét

Farkával beleér a vízbe. Megszégyenítő.
A zűrzavar időszakában nagy a csábítás arra, hogy az ember gyorsan előretörjön, s valami látványos eredményt mutasson fel. Az ilyen túlfűtött lelkesedés azonban semmi máshoz nem vezet, csak kudarchoz és megszégyenüléshez, egészen addig, amíg nincs itt az ideje annak, hogy valóban tegyünk valamit. Ilyen időszakokban okosabb, ha az ember visszafogja magát, s ezzel megtakarítja magának egy kudarc csúfságát. (Érdemes odafigyelni e helyzet különbözőségére a megelőző jel első vonalához képest).

2. változó vonal 35. Az előrejutás

Fékezi a kerekeit. Az állhatatosság üdvözít.
Még itt sem jött el a cselekvés ideje. A szükséges türelem azonban nem jelent tétlen várakozást, amikor az ember egész nap csak teng-leng. Ez hosszú távon semmiképpen sem vezetne sikerre. Ehelyett erőink kifejlesztésével kell foglalkoznunk, amelyek aztán képessé tesznek majd bennünket az előbbre-jutásra. Az embernek mintegy járműre van szüksége az átkeléshez. Ezt azonban egyelőre még fékezni kell. A türelem legmagasabb értelemben fékentartott erőt jelent. Nem szabad tehát elaludni, s szem elől téveszteni a célt. Ha erősek vagyunk és állhatatosan kitartunk az elhatározásunk mellett, akkor végül minden jóra fordul.

3. változó vonal 50. Az üst

A beteljesülés előtt bajt hoz a támadás. Előmozdító ez átkelni a nagy vízen.
Eljött az átmenet ideje. Azonban nincs elég erőnk ahhoz, hogy az átmenetet teljesen véghezvigyük. Ha megpróbálnánk azt erőszakkal kikényszeríteni, akkor ezzel csak bajt idéznénk elő, sőt esetleg később még a teljes összeomlást sem tudnánk elkerülni. Mi hát a teendő? Új helyzetet kell teremtenünk, derék segítőtársakat kell keresnünk, akiknek felhasználhatjuk az erejét, s velük együtt kell megtennünk a döntő lépést - a nagy vízen való átkelést. Ebben az esetben lehetővé válik a dolog véghezvitele.

4. változó vonal 4. Ifjúkori bohóság

Az állhatatosság üdvözít. Eloszlik a bánat. Megrázkódtatás, az ördög országát megfegyelmezendő. A jutalom: három éven keresztül nagy birodalmak.
Elérkezett a harc ideje. Az átmenetet végre kell hajtani. Az embernek teljesen szilárdnak kell lennie elhatározásában; ez az, ami üdvözít. Bármely kétséget, ami egy ilyen komoly összeütközés előtt felmerülhet, el kell hallgattatni. Kemény küzdelemre kell felkészülni, hogy megtörjük és megfegyelmezzük az ördög országát, a bomlás hatalmait. A harcnak azonban meglesz a jutalma. Most van itt az ideje annak, hogy megvessük a jövőbeli hatalom és uralkodás alapjait.

5. változó vonal [K] 6. A viszály

Az állhatatosság üdvözít. Semmi bánkódás. A nemes ember fénye igaz. Üdv!
Sikerült kivívni a győzelmet. A kitartás ereje nem szenvedett csorbát. Minden jól ment. Minden kétség le lett győzve. A siker igazolta a tett jogosságát. A nemes egyéniség fénye ismét sugárzik és érvényre jut az emberek között, akik hisznek benne és köré gyűlnek. Eljött az új korszak, s vele az üdv. S mint ahogy a sugárzó Nap szépsége is megkettőződik az esőt követően, vagy ahogy a tűzvész után az elszenesedett maradványok hatására még inkább fokozódik az erdő zöldellő üdesége, ugyanolyan ragyogással szabadul meg az új korszak is a múlt nyomorúságától.

6. változó vonal 40. A szabadulás

Az ember őszinte bizalomban bort iszik. Makulátlanság. Ha azonban az embernek még a feje teteje is nedves lesz, akkor elveszíti azt, valóban.
Közvetlenül a beteljesülés előtt, az új korszak határán az ember teljes kölcsönös bizalomban van együtt az övéivel, s a várakozás idejét bor mellett töltik el. Mivel az új korszak már az ajtó előtt toporog, ez nem jelent hibát. Azonban ebben is ügyelni kell a helyes mérték betartására. Ha az ember féktelenül locsolja a torkát, akkor mértéktelensége miatt elszalasztja a kedvező helyzetet.

Megjegyzés: Mint ahogy a BETELJESÜLÉS UTÁN jele azt az átmenetet rajzolja meg, amely a felemelkedés időszakából vezet a civilizáció tetőzésén keresztül a pangásig, a BETELJESÜLÉS ELŐTT jele is egy átmenetet ábrázol, mégpedig azt, amely a zűrzavarból a rendbe vezet át. Ez a jel áll a Változások Könyve végén, arra utalva, hogy minden befejezésben egy új kezdet csírája rejlik. Ez reményt ad az embereknek.

A Változások Könyve a jövő könyve.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.