Szótár

Az alábbiakban a Ji Csingben előforduló leggyakoribb és legfontosabb fogalmak definicióját gyűjtjük össze.

10 év
Nem 10 évet jelöl konkrétan, hanem egy ciklust - annak a ciklusát, amiről éppen szó van. Ez lehet 1 hét, 1 év, stb.
3 év
Általában tényleg 3 évet jelent.
Baj
A cselekvés iránya közvetlen ellentétben áll a világ törvényeivel, így az szükségképpen veszteséghez vezet.
Bánkódás
A cselekvés eredeti iránya hibás volt (kisebb mértékű elhajlással rendelkezett a helyeshez képest), de ha az ember kellő időben felismeri és szomorú lesz emiatt, azaz ki akarja javítani, akkor megfordul, és elérheti az üdvöset. Az aggódásnak azon a határon kell működésbe lépnie, ahol a jó vagy rossz már elkezdett felgerjedni a tudatba, de még nem lépett elő a megjelenésbe (csíraállapot). Ha azonban már elkövette a hibát, akkor a megbánás lehet az a lélektani tényező, ami vezekléshez és megjavuláshoz vezet.
Csíra
A csírák képezik a mozgás első, még észrevehetetlen kezdetét, azt ami az üdv (vagy a baj) közeledtét elsőként jelzi. A nemes ember meglátja a csírákat, és azonnal cselekszik.
Egtájak
Az égtájak a napszakokkal és az évszakokkal is analógiába állíthatóak. A déli égtáj a déli időponttal és a nyárral analóg, amikor a legnagyobb az aktivitás, az észak az éjszaka avagy a tél ideje, amikor a legkisebb. A kelet a reggellel illetve a tavasszal vonható párhuzamba, a nyugat pedig a napnyugtával és ősszel. És ott van ezek kombinációja is. Mindezek minden ciklusos dologra rávetíthetőek. Pl. a 39. Az akadály hexagramban: "A délnyugat a visszavonulás, az északkelet pedig az előrenyomulás iránya." A 2. A befogadó hexagramban: "A kelet jelképezi azt a helyet, ahol az ember átveszi urától a meg­bízatást, az észak pedig azt a helyet jelenti, ahol jelentést tesz az elvégzettekről." A trigramok sorrendjénél a "A későbbi ég sorrendje, avagy a világon belüli elrendezés"-nél további analógiák is olvashatóak az ott idézett szövegrészletekben.
Helyek
A hexagramban elfoglalt vonalak sorrendje a helyek, alulról számozódnak. Az első és utolsó (hatodik) figyelmen kívül hagyjuk, mert az első még az utolsó már kívül van a helyzeten. Az ötödik hely az uralkodóé, a negyedik az uralkodó közelében lévő miniszteré, a harmadik, mint az alsó összetevő jel legfölső helye, átmeneti helyzetet tükröz, végül a második a vidéki hivatalnok helye, amely mindazonáltal közvetlen kapcsolatban van az ötödik helyet elfoglaló herceggel. Bizonyos körülmények között a negyedik ábrázolhatja az ötödik helyen lévő asszonyát, s ebben az esetben a második hely a fiúgyermeké. Az is előfordulhat, hogy a második hely az asszonyé, aki belül tevékenykedik, miközben az ötödik helyen lévő férj kifelé aktív. Röviden a helyek funkciója mindig hasonló jellegű, még akkor is, ha az elnevezésük olykor váltakozik. A legalsó és legfelső helyek a jel ideje szempontjából rendszerint mint kezdet, illetve mint befejezés veendők tekintetbe. Bizonyos körülmények között az első vonal olyan személyre utalhat, aki éppel elkezdi az adott időszak értelmében történő működést, míg a legfelső vonal olyan személyt jelent, aki már visszavonult a világ ügyes-bajos dolgaitól.
Magjel
Egy hexagram magjele két trigramból tevődik össze: az alsó a hexagram 2., 3. és 4. vonala, a felső trigram a hexagram 3.,4. és 5. vonala (a vonalak alulról számozódnak). Ez azt jelenti, hogy a magjelre a hexagram legalsó és legfelső vonalának nincs hatása, mert ezek mintegy kívül vannak a helyzeten: az alsó még nem lépett be a helyzetbe, a felső pedig már kilépett (mint a világ nyüzsgésén felülemelkedett bölcs). Emiatt az 5. jel lesz a jel kormányzója (a 3. pedig az alsó trigram legfelső pontjaként szintén mértékadó). Mivel csak 4 vonal számít bele a magjelbe, ezért 16 különböző hexagram fordul elő csak magjelként. A magjel az adott jel szituációjának rejtett szívét mutatja meg, annak potenciális lehetőségeivel és veszélyeivel együtt.
Makulátlanság
Annak köszönhetően alakul ki, ha az ember képes hibáit folyamatosan megfelelő módon korrigálni. A hibák olyanok, mint a repedések egy ruhán. Ha a ruhánk elszakad, de megjavítjuk azt, akkor az ismét egész lesz. Ha az embernek hibái vannak, azonban azáltal, hogy a jó felé fordul, kijavítja azokat, akkor ismét makulátlanná válhat.
Megszégyenülés
A cselekvés eredeti iránya helyes volt, de az ember közönbössége vagy túlzott elbizakodottsága miatt észrevétlenül bajba jut, azaz nem ismeri fel a kisebb hibát (kisebb mértékű elhajlást a helyeshez képest), vagy ha felismerte, nem élt a jóvátételi lehetőségekkel - vagy azért mert nem is szándékozott, vagy mert nem volt képes rá. Ez az előregondolkodás szükségességére hívja fel a figyelmet, és hogy álljunk meg a hibás úton, forduljunk vissza az üdv irányába.
Nagy vízen való átkelés
Valamilyen nagy dolog megvalósítására való vállalkozás.
Uralkodó vonalak
A jeleken belül kétféle uralkodót különböztetünk meg egymástól: az alkotó és a kormányzó uralkodókat. Az alkotó uralkodó mindig az a vonal, amely a jel jellegzetes értelmét adja, tekintet nélkül arra, hogy a vonalaknak megfelelő jellem mennyire jó vagy előkelő (pl. a 43. jel legfelső vonala). A kormányzó uralkodó jelleme viszont mindig jó, s a helyzete, valamint az időszak jelentése alapján válik uralkodóvá. E vonal többnyire az ötödik helyet foglalja magában, olykor azonban más vonalak is uralkodóvá válhatnak. Amikor az alkotó és a kormányzó uralkodó megegyezik (ekkor az alkotót külön fel se tüntetni a jel), hatása bizonyosan kedvező és az időszaknak megfelelő helyet foglalja el. Amikor azonban nem esik egybe az alkotó a kormányzó uralkodóval, az biztos jele annak, hogy jelleme és helyzete nem felel meg az idő kívánalmainak.
Üdv
A cselekvés iránya összhangban van a világ törvényeivel, ezért a törekvés céljának elnyeréséhez vezet.

A szótárat folyamatosan bővítjük.