21. A keresztülharapás (噬嗑, SI HO)

Magyar kiegészítő nevek
"Harapás hangja", "Szembesülés"
Taoista nevek
A Keresztülharapás
Angol kiegészítő nevek
"gnawing bite", "biting and chewing"
Leírás
A jel egy nyitott szájat ábrázol (vö. a 27. jellel, a Ji-vel), ahol a fogak között valamilyen akadály van (a negyedik helyen). Ennek következtében az ajkak nem érnek össze. Az ajkak egyesítéséhez az akadály erőteljes átharapására van szükség. A jel ezenkívül a mennydörgés és a villámlás képéből tevődik össze, bemutatva, hogy a természetben hogyan megy végbe az akadályok erővel történő elhárítása. Az erőteljes harapás leküzdi az egyesítés akadályát a szájban; a mennydörgéssel és villámlással érkező zivatar leküzdi a zavaró feszültséget a természetben. A peres eljárás és az azt követő büntetés leküzdik a harmonikus együttélés zavarait, amit a bűnözők és rágalmazók idéztek elő. A 6. sz. jelhez, a VISZÁLY-hoz képest az a különbség, hogy ott polgári perről volt szó, itt viszont büntetőeljárásról.

Az egyes vonalak magyarázata a jel egészének az értelmezésétől függetlenül a következőképpen alakul: az első és a legfelső vonal a büntetés elszenvedői, míg a többi vonal a büntetéseket kiszabó személyekre vonatkozik. (Vö. a 4. sz. jel — a Meng az IFJÚKORI BOHÓSÁG — megfelelő vonalaival)
Ítélet
A KERESZTÜLHARAPÁSNAK sikere van. Előmozdító ez működésbe hozni az igazságszolgáltatást.
Ha valamilyen akadály áll az egyesítéssel szemben, akkor az energikus keresztülharapás hozhat sikert. Ez minden körülmények között így van. Ahol nem tud létrejönni az egység, ott mindig egy hírhordó, vagy áruló személy akadályozó, fékező befolyása tartja fel azt. Ilyenkor azonnal energikusan fel kell lépni, mielőtt még tartós kár keletkezne. Az ilyen tudatosan állított akadályok nem fognak maguktól eltűnni. Félreállításukhoz, illetve az elrettentéshez ítélkezésre és büntetésre van szükség.

Fontos azonban, hogy ennek során az ember helyesen járjon el. A jel a tisztaságot kifejező Li-ből és az izgató hatású Csenből tevődik össze. A Li lágy, a Csen kemény. A keménység és felindultság önmagában túlzott hevességet idézne elő a büntetésben. A lágyság és tisztaság önmagában túlságosan gyengekezűnek bizonyulna. A kettő egyesítése hozza létre a helyes mértéket. Fontos, hogy a döntéshozó személy, akit az ötödik vonal képvisel, természete szerint szelíd, miközben helyzeténél fogva tiszteletet parancsolóan viselkedik.
Képzet
Mennydörgés és villámlás: a KERESZTÜLHARAPÁS képe. Így a régi királyok világosan meghatározott büntetésekkel szilárdították meg a törvényeket.
A büntetések jelentik a törvények egyedi alkalmazását. A törvények tartalmazzák a büntetés szabályait. A dolog akkor tiszta, ha a büntetések megállapításánál világos különbség van téve könnyebb és súlyosabb fenyítés között, az elkövetett vétség súlyának megfelelően. Ezt jelképezi a villámlás tisztasága. A törvények megszilárdítása a büntetések igazságos alkalmazásán keresztül történik. Ezt jelképezi a mennydörgés rettenete. Ez a tisztaság és szigor azt célozza, hogy az emberek tisztelet­ben tartsák őket; a büntetések nem önmagukért fontosak. Az emberek közötti együttélésben mindenféle akadály felerősödik, ha a büntetőtörvények nincsenek világosan meghatározva, vagy ha hanyagság mutatkozik a büntetések végrehajtásában. A törvényeket csak a tisztaság és a gyors, határozott büntetés szilárdíthatja meg.

1. változó vonal 35. Az előrejutás

Koloncba dugják a lábát úgy, hogy a lábujjai eltűnnek. Makulátlanság.
Ha valaki rögtön az első alkalommal büntetésben részesül, amikor megpróbál valami rosszat elkövetni, akkor a büntetés még enyhe. A kolonc csak a lábujjakat takarja. Ez megakadályozza a további bűnözésben és így makulátlan maradhat. Egyfajta intésül szolgál, melynek az a feladata, hogy a rossz útján idejekorán megállítsa.

2. változó vonal 38. Az ellentét

Lágy húst harap át úgy, hogy az orra eltűnik. Makulátlanság.
Ebben az esetben könnyen különbséget lehet tenni jogos és jogtalan között. Olyan a helyzet, mint amikor az ember omlós húsba harap. Ugyanakkor azonban nehéz bűnözővel van dolgunk, s haragunkban kissé túlságosan is begerjedünk. Az orr eltűnése a harapás közben azt jelenti, hogy az ember felháborodása következtében elveszíti finom szimatát. Különösebb baj azonban ebből nem származik, mert a büntetés, mint olyan teljesen jogos.

3. változó vonal 30. A kapaszkodó, A tűz

Régi szárított húsba harap, s méregre akad. Kisebb megszégyenülés. Makulátlanság.
Büntetést kell foganatosítania olyasvalakinek, akinek nincs meg ehhez sem a szükséges hatalma, sem a tekintélye. Ezért a megbüntetendő személy nem engedelmeskedik. Régi ügyről van szó — amit a sózott vadhús jelképez —, s ennek során az ember nehézségekbe ütközik. A régi hús romlott: az ügy felelevenítésével az ember mérges gyűlöletet von magára. Ezáltal valamilyen megszégyenítő helyzetbe kerül. Azonban a büntetés foganatosítását az idő követelte, s ezért az ember maga makulátlan marad.

4. változó vonal 27. A szájsarok (A táplálás)

Száradt porcogós húsra harap. Fémnyilakra tesz szert. Előmozdító ez emlékezetben tartani a nehézségeket, s állhatatosnak maradni. Üdv!
Nagyon nagy nehézségeket kell leküzdeni. Hatalmas ellenfelet kellene megbüntetni. Ez igen vesződséges. Mégis sikerül. Az embernek azonban a fém keménységével és a nyíl egyenességével kell rendelkeznie ahhoz, hogy a nehézségeket legyőzze. Ha az ember tudja ezeket a nehézségeket és állhatatos marad, akkor szerencsével jár. Végül sikerül a nehéz feladat.

5. változó vonal [K] 25. Az ártatlanság (A váratlan)

Száradt sovány húsra harap. Sárga aranyra tesz szert. Állhatatosnak lenni a veszély tudatában. Makulátlanság.
Az embernek egy olyan esetben kell döntenie, amely bár nem könnyű, mégis teljesen világos. Azonban a saját természete szerint hajlik arra, hogy túlzottan elnéző legyen. Ezért össze kell szednie magát, hogy olyan legyen, mint a sárga arany, vagyis pártatlan — a sárga ugyanis a közép színe — és igaz, mint az arany. Csak akkor maradhat az ember mentes a hibáktól, ha állandóan tudatában van a veszélynek, ami a magára vett felelősségből fakad.

6. változó vonal 51. A gerjesztő (A mennydörgés, A megrázkódtatás)

Befogják a nyakát a fa kalodába úgy, hogy a fülei eltűnnek. Baj!
A kezdővonaltól eltérően itt egy olyan emberről van szó, aki javíthatatlan. Büntetésképpen fából készült kalodát kell hordania a nyakán. Emögött azonban a fülei is eltűnnek. Nem hallgat többé a figyelmeztetésekre, süket azokra. Az ilyen megátalkodottság bajhoz vezet.

(Meg kell jegyeznünk, hogy egy másik jelentés is lehetséges, amennyiben a »felül világosság, vagyis a Nap, alul a mozgás« gondolatából kiindulva a jel egy piacra utalhat, amely alul csupa mozgás, miközben fölötte a Nap áll az égen. Mégpedig történetesen élelmiszerpiacról van szó. Az élelmiszerárura a hús utal. Az arany és a nyilak ugyancsak árucikkek. Az orr eltűnése a szagolgatás hiányára utal, vagyis arra, hogy az érintett személy nem kapzsi. A méreg a jólétben rejlő veszélyekre utal és így tovább. Konfuciusz megjegyzése a »Kilences az elején« kezdetű részhez:

A közönséges ember nem szégyelli a ridegséget és nem irtózik a jogtalanságtól. Ha nem kecsegteti valami előny, akkor nem mozdul. Ha nem félemlítik meg, akkor nem javul. Ha azonban a kis dolgokban rendre igazítják, akkor a nagy dolgokban is ügyel magára. Ez az alacsonyrendű ember szerencséje.

Konfuciusz megjegyzése a »Kilences legfölül« kezdetű részhez: Amikor nem gyűlik fel nagyon a jó, akkor az nem elég híressé tenni valakit. Amikor nem gyűlik fel nagyon a rossz, akkor az nem elég erős megsemmisíteni valakit. Ezért a közönséges ember azt gondolja, hogy a jónak kicsiben nincs is értéke; így aztán el is hagyja azt. Azt gondolja: a kicsi vétkek nem ártanak; így aztán nem is szokik le azokról. Így a vétkei egyre halmozódnak, míg végül már nem lehet őket takargatni, s bűnössége akkorára nő, hogy már nem lehet többé egyszerűen feloldozni.)
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.