61. A belső igazság (中孚, CSUNG FU)

Magyar kiegészítő nevek
"Kotlani legbelül", "Hűség a középpontban", "A középpont igazsága"
Taoista nevek
Hűség a középpontban
Angol kiegészítő nevek
"center returning", "central return"
Leírás
A tó felett szél fúj, s mozgásba hozza a víz felszínét. Ilyen módon tud a láthatatlan hatásában láthatóvá válni. A jel felül is és alul is szilárd vonalakból áll, míg a közepén nyitott. Utóbbi a szív elfogulatlanságára utal, aminek következtében az képes az igazság befogadására. Másfelől a két összetevő jel mindegyikének egy-egy szilárd vonal található a közepén, amelyek a belső igazság által gyakorolt befolyásnak az erejét jelzik.

Az összetevő jelek tulajdonságai: fölül szelídség, engedékenység az alul lévővel szemben, alul pedig örömteli engedelmeskedés a fölsőnek. Az ilyen állapotok adnak alapot a kölcsönös bizalomhoz, ami lehetővé teszi a sikert. A Fa (igazság) jele tulajdonképpen egy madárláb képe egy fióka fölött. Ez a kotlás gondolatát juttatja eszünkbe. A tojás üreg. A fény erőinek kívülről kell éltető befolyást kifejteniük. Belül azonban ott kell már szunnyadnia az élet csírájának ahhoz, hogy életre lehessen kelteni. Messzire vezető spekulációkat lehetne fűzni ezekhez az eszmékhez.
Ítélet
BELSŐ IGAZSÁG. Disznók és halak. Üdv! Előmozdító ez átkelni a nagy vízen. Előmozdító az állhatatosság.
A disznó és a hal a legszellemtelenebb, s éppen ezért a legnehezebben befolyásolható állatok. A belső igazság erejének magas fokot kell elérnie, mielőtt a befolyását ilyen lényekre is kiterjeszthetné. Ha ilyen akaratos, nehezen befolyásolható emberekkel állunk szemben, akkor a siker összes titka abban rejlik, hogy megtaláljuk-e a helyes utat, amelyen keresztül hozzájuk férkőzhetünk. Az embernek először belül teljesen meg kell szabadulnia minden elfogultságától. Mintegy hagynunk kell, hogy a másik lelke bármiféle korlátozás nélkül hasson ránk; ezáltal a közelébe kerülhetünk, megismerjük őt és hatalmat nyerünk fölötte, úgyhogy a saját személyiségünk ereje a megnyitott kapun keresztül befolyásra tesz szert a másik felett. Ha aztán az ember ilyen módon egyetlen akadályt sem talál leküzdhetetlennek, akkor sor kerülhet arra, hogy akár a legveszélyesebb feladatokra is vállalkozzék - olyanokra, mint a nagy vízen való átkelés -, és sikert arasson. Csupán az a fontos, hogy jól értse, mire is alapul a belső igazság ereje. Nem azonos ez egyszerűen a bensőséges kapcsolattal, vagy a titkos összetartással. Ilyen bensőséges összetartás a haramiák között is létezik. Ez kétségkívül eme utóbbi esetben is erőt jelent. Ez az erő azonban nem az üdvösre irányul, s ennek megfelelően nem is legyőzhetetlen. Minden olyan társulás, amit az érdekközösség tart össze, csak egy bizonyos pontig képes kitartani. Ahol vége a közös érdekeknek, ott vége az összetartásnak is, s ilyenkor gyakran a legbensőségesebb barátság is gyűlöletbe csap át. Csak az erényre és kitartásra alapuló kötélék lehet olyan erős, ami mindent kibír és legyőz.
Képzet
A tó fölött szél: ez a BELSŐ IGAZSÁG képe. A nemes ember így megtárgyalja a büntetőügyeket, hogy megakassza a kivégzéseket.
A szél azért mozgatja a vizet, mert képes behatolni annak hézagjaiba. Így a nemes ember, amikor mások hibáiról kell ítélkeznie, megpróbálja a vétkeseket lelkük mélyére hatolva, belülről megérteni, s ezáltal képessé válik a körülmények szeretetteljes mérlegelésére. Az ókori Kínában a bírói ítélkezés egész gyakorlatát ez az alapelv vezérelte. Minél nagyobb volt a megértés - mely megértés képes volt akár megbocsátani is -, annál igazságosabbnak tekintették az ítélkezést. Ez a fajta jogalkalmazás nem volt sikertelen; a morális ráhatásnak kellett ugyanis olyan erősnek lennie, hogy ne kelljen tartani az elnéző bánásmóddal való visszaéléstől. Az enyhe ítélet ugyanis nem gyengeségből, hanem a tisztaság fölényéből fakadt.

1. változó vonal 59. A feloldás

A készenlét üdvözít. Ha hátsó gondolatok vannak, az nyugtalanító.
A belső igazság ereje szempontjából a fő dolog az, hogy az ember maga belsőleg szilárd és felkészült legyen. E belső attitűdből fakad a helyes viszonyulás a külvilághoz. Ha azonban különféle titkos kapcsolatokat kívánnánk ápolgatni, az elpusztítaná a belső önállóságunkat. Minél inkább a mások által nyújtott támaszon alapulna biztonságtudatunk, annál jobban elfogna bennünket a nyugtalanság és aggódás, hogy vajon e titkos kapcsolatok valóban tartósnak fognak-e bizonyulni. Ezáltal elveszítenénk belső békénket és megfosztanánk magunkat a belső igazság erejétől.

2. változó vonal 42. A gyarapodás

Hívogató darumadár az árnyékban: A fiókája válaszol neki. Van egy jó serlegem. Meg akarom osztani veled.
Itt arról a befolyásról van szó, amit az ember belső lénye a hasonló lelkületű emberekre akaratlanul is gyakorol. A darumadárnak nem kell magas dombról mutogatnia magát. Még ha teljesen rejtve van is, amikor elhangzik hívása, fiókái meghallják és felismerik a hangját, és válaszolnak neki. Ahol vidám hangulat uralkodik, ott mindig akad egy pajtás is, aki megoszt az emberrel egy serleg bort.

Ez az a visszhang, amit a rokonszenv ébreszt az emberekben. Ahol tisztán és őszintén megfogalmazódik egy érzés, ahol a tett világosan kifejezésre juttatja az érzületet, ott ez rejtélyes módon a távolba is kifejti hatását, mégpedig legelőször azokra, akik belsőleg arra fogékonyak. Később azonban ez a kör egyre tágul. Minden hatás a saját bensőnkben gyökerezik. Ha ez teljesen nyíltan és erőteljesen megnyilvánul a szavainkban és a tetteinkben, akkor hatása is jelentős lesz. A hatások csupán visszatükrözik azt, ami a saját keblünkből kiárad. Minden, a hatás kifejtésére irányuló szándék csak szétrombolná ezt a hatást.

Konfuciusz azt mondja erről: "A nemes ember a szobájában tartózkodik. Ha jól beszél, szavai ezer mérföld távolságban is helyeslésre találnak. Hát még mennyivel inkább a közelben! Ha a nemes ember a szobájában időzik, s nem jól beszél, szavai még ezer mérföld távolságban is tiltakozásra találnak. Hát még mennyivel inkább a közelben! A szavak a saját személyiségből indulnak ki, s az emberekre fejtik ki hatásukat. A művek a közelben keletkeznek, s a távolban válnak láthatóvá. A szavak és alkotások a nemes ember sarokpántja és feszítősodronya. Amennyiben e pánt és a sodrony mozognak, megbecsülést, vagy szégyent hoznak a nemes emberre. A nemes ember szavain és tettein keresztül eget és földet megmozgat. Nem helyénvaló-e hát e dolgokban elővigyázatosnak lenni?"

3. változó vonal [A] 9. A kicsi megszelídítő ereje

Társra talál, hol dobol, hol meg abbahagyja, hol zokog, hol meg dalra fakad.
Itt az erőforrás nem a saját énünkben rejlik, hanem a más emberekkel való kapcsolatunkban. Bármily közel állunk is hozzájuk, ha a súlypontunk bennük nyugszik, akkor nem kerülhetjük el, hogy állandóan öröm és fájdalom között hánykolódjunk. Egetverő ujjongás, majd halálos szomorúság - ez a sorsa mindazoknak, akik a más emberekkel, szeretteikkel való belső összhangtól függenek. Itt pusztán csak a törvény fogalmazódik meg, hogy ez a sorsuk. Hogy aztán valaki ezt az állapotot terhesnek érzi-e, vagy a szerelem nyújtotta legmagasabb boldogságnak tekinti, az már kinek-kinek a saját szubjektív megítélésén múlik.

4. változó vonal [A] 10. A fellépés

A Hold már csaknem megtelt. A ló elvágtat a fogatból. Makulátlanság.
Ahhoz, hogy a belső igazság erejét fokozni tudja, az embernek afelé kell fordulnia, ami fölötte áll, s amiből ezáltal világosságot tud meríteni, hasonlóan a Holdhoz, amit a Nap világít meg. Ebben ugyanakkor egy bizonyos fokú alázatra is szükség van, amit a még nem teljesen megtellett Hold jelképez. Amikor a Hold teliholdként teljesen szembenáll a Nappal, ugyanabban a pillanatban már megkezdődik fogyatkozása is. S ahogy alázatosnak és tiszteletteljesnek kell lennünk a megvilágosodás forrásával szemben, ugyanúgy le kell mondanunk a másik oldalon az emberi frakciózásról. Az ember csak akkor őrizheti meg belső szabadságát, ha megy előre a saját útján, mint ahogy a ló is szalad egyenesen előre anélkül, hogy fogattársára sandítana.

5. változó vonal [K] 41. A csökkenés

Igazsággal bír, ami összefűz. Makulátlanság.
Itt az uralkodóról van szó, aki lénye erején keresztül mindent összetart. Csak akkor tud olyan lenni, amilyennek lennie kell, ha jellemének ereje oly átfogó, hogy képes mindazt befolyásolni, ami az uralma alá tartozik. A befolyásolóerőnek az uralkodóból kell kiindulnia. Ő az, aki az övéit mind egyesíti és szilárdan egybefogja. Egy ilyen központi erő hiányában minden külsődleges egyesülés csak látszat, ami a döntő pillanatokban összeomlik.

6. változó vonal 60. A korlátozás

Kakaskukorékolás, amely az égig hatol. Bajt hoz az állhatatosság.
A kakas megbízható. Szólít, amikor itt a reggel. Maga azonban nem tud az égbe emelkedni. Csak kukorékol. Ugyanígy a puszta szavak is képesek lehetnek hitet ébreszteni. Olykor-olykor sikerülhet ez, azonban ha valaki állandóan így jár el, akkor annak rossz vége lesz.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.