10. A fellépés (履, LÜ)

Magyar kiegészítő nevek
"A lépés", "Óvatos haladás"
Taoista nevek
A Lépés
Angol kiegészítő nevek
"continuing"
Leírás
A fellépés egyfelől a helyes viselkedés módját jelenti. Felül van az ég, az atya, alul pedig a tó, a legfiatalabb leány. Ez a magas és az alacsony közötti különbséget mutatja, amely a kiegyensúlyozottság, a helyes társasági magatartás alapját képezi. A »fellépés« ugyanakkor szó szerint a »valamivel szembeni fellépést« is jelentheti.' A kis »Derűs« fellép a nagy »erőssel« szemben. A két ősjel mindegyikének a mozgása felfelé irányul. Hogy az erős fellép a gyengével szemben, az annyira magától értetődő, hogy a Változások Könyve nem is különösebben említi. A gyengének az erőssel szembeni fellépése ebben az esetben azért nem veszélyes, mert nem követelőző módon, hanem derűvel történik, úgyhogy nem bőszíti fel az erőset, hanem az jóindulatúan eltűri.

(A német szövegben szereplő »Auftreten« valójában »fellépést« és »rálépést« jelent, s a szöveg erősen kihasználja a szó e kétértelműségét. Á magyar »fellépés« szó a »valamire történő fellépés« értelmében ritkán használatos, így e fordulatok nem voltak pontosan lefordíthatók. Van a magyar »fellépés« szónak ugyanakkor két olyan további jelentése, amely jól összhangban van az ősjel értelmezésével: az egyik a valamivel szembeni, vagy valaminek az érdekében történő kiállás; a másik pedig valamilyen szerep eljátszása. A fordításban a szövegösszefüggésnek megfelelően próbáltuk valamelyik változattal a szójátékot magyarra átültetni; ahol egyik jelentésárnyalat sem ad az eredetihez közeli jelentést, ott a szót olykor »rálépésnek« is fordítjuk. A ford.)
Ítélet
A tigris farkára lépés. Nem harapja meg az embert. Siker.
A helyzet valójában nehéz. Egymás közvetlen közelségében van a legerősebb és a leggyengébb. A gyenge az erős mögött halad és megpróbálja magára hívni annak figyelmét: Az erős azonban eltűri ezt és nem bántja a gyengét, mert az érintkezés derűs és ártalmatlan.

Az emberi viszonyokra alkalmazva olyan helyzetről van szó, amikor vad és megközelíthetetlen emberekkel van dolgunk. Ilyen esetben csak akkor érhetjük el a célunkat, ha fellépésünket a jó modor jellemzi. A helyes, illemtudó fellépés még az ingerlékeny emberekkel szemben is sikerre vezet.
Képzet
Fölül az ég, alul a tó: ez a FELLÉPÉS képe. Így a nemes ember megkülönbözteti a magasat az alacsonytól, s ezzel erősíti értelmét a népnek.
Az ég és a tó képe olyan magasságbeli különbséget ábrázol, amely lényükből adódik, s amelyből ezért nem támadhat semmiféle irigység. Ugyanígy az emberek között is kell, hogy legyenek magasságbeli különbségek. Lehetetlen általános egyenlőséget megvalósítani. Fontos azonban, hogy a rangbéli különbségek megállapítása az emberi társadalomban ne önkényesen, vagy igazságtalanul történjék; ebben az esetben ugyanis elkerülhetetlenül irigység és osztályharc ütné fel a fejét. Ha viszont a rangbéli különbségek összhangban vannak a belső értékekkel, s a belső érdemek alkotják a külső rang mértékét, akkor az emberek elfogadják ezt és a társadalomban rend uralkodik.

1. változó vonal 6. A viszály

Egyszerű fellépés. Előrejutás makulátlanul.
Az ember olyan helyzetben van, amikor még nem kötik a társadalmi viszonyaiból adódó kötelezettségek. Ha a fellépése egyszerű, akkor továbbra is szabad marad az ilyen társadalmi kötelezettségektől, s nyugodtan követheti szívének hajlamait, feltéve, hogy megelégszik azzal, amije van, s nem támaszt követeléseket az emberekkel szemben. A fellépés nem mozdulatlanságot, hanem előrehaladást jelent. Az ember itt kifejezetten alacsony helyzetben van, ez jelenti a kiindulást. Megvan benne azonban az a belső erő, amely szavatolja az előrejutást. Ha megelégszik az egyszerűséggel, akkor makulátlanul fog tudni előrejutni. Ha valaki nem tud beletörődni a szerény körülményekbe, akkor megpróbál nyugtalanul és törtető módon előrejutni, és fellépését nem az vezérli, hogy értéket alkosson, hanem-hogy kikerüljön az alacsony sorból és szűkölködésből. Az ilyen ember, még ha el is éri célját, gőgössé és élvhajhásszá válik. Előrejutása tehát nem makulátlan. A derék ember viszont megelégszik az egyszerű fellépéssel. Azért törekszik előrejutni, hogy valamit teljesítsen. Ha célját eléri, akkor valami értékesek alkot, s minden jóra válik.

2. változó vonal 25. Az ártatlanság (A váratlan)

Szerény, sima pályára lépni. Egy sötét ember állhatatossága üdvözít.
A kép a magányos bölcs helyzetére utal. Távol tartja magát a világ ügyes-bajos dolgaitól, nem keres semmit, nem akar senkitől semmit, s nem hagyja magát csábító céloktól elvakítani. Hű marad önmagához, s olyan zavartalanul vándorol keresztül az életen, mintha egy sima utat járna végig. Mivel elégedett és nem hívja ki maga ellen a sorsot, mentes marad a belebonyolódástól.

3. változó vonal [A] 1. Teremtő

A félszemű is láthat, a sánta is léphet. Rálép a tigris farkára. Az megharapja az embert. Baj! Lovag cselekszik így nagyura érdekében.
Noha a félszemű ember is láthat, ez nem elég számára a tiszta látáshoz. A sánta ember is képes lépni, azonban ez nem elég számára ahhoz, hogy jól tudjon előrehaladni. Ha valaki effajta gyengeségei ellenére erősnek hiszi magát, s ebbéli hitére alapozva kiteszi magát a veszélynek, az bizonyosan bajt von magára. Olyasmire vállalkozik ugyanis, ami meghaladja az erejét. Az előretörése vakmerő, a saját képességekkel számot nem vető módja egyedül a lovag részéről fogadható el, aki nagyuráért száll csatába.

4. változó vonal 61. A belső igazság

Rálép a tigris farkára. Az elővigyázat és óvatosság végül üdvözít.
Veszélyes vállalkozásról van szó. Megvan a belső erő ahhoz, hogy, ez sikerüljön. A belső erő azonban kifelé óvatos habozással társul, vagyis éppen ellentétes a helyzet, mint az előző vonal esetében, ahol a belső gyengeség járt együtt külső előretöréssel. Itt bizonyosnak látszik a végső siker, vagyis az, hogy az ember eléri a célját, s fokozatos előrenyomulással leküzdi a veszélyt.

5. változó vonal [K] 38. Az ellentét

Eltökélt fellépés. Állhatatosság, tudatában a veszélynek.
Az egész jel uralkodó vonaláról van szó. Az ember szükségesnek látja az elszánt fellépést. Az ember azonban tudatában kell, hogy legyen a veszélynek, amivel az ilyen elszánt fellépés rendszerint jár, különösen, ha kitartónak szándékozik lenni fellépésében. Csak a veszély tudatban tartása teszi lehetővé a sikert.

6. változó vonal 58. A derűs, A tó

Tekints rá fellépésedre és vizsgáld meg a kedvező jeleket. Ha minden tökéletes, abból magasztos üdv fakad.
Működésünk a végéhez érkezett. Ha az ember tudni kívánja, hogy vajon kihatásaiban üdvös lesz-e, akkor vissza kell tekintenie a saját fellépésére és annak következményeire. Ha működése kedvező hatásokkal járt, akkor a kimenetel bizonyosan üdvös lesz. Senki sem ismeri magát tökéletesen. Csak a tetteink következményeiből, működésünk gyümölcseiből ítélhetjük meg, hogy mire is számíthatunk.
Cimkék
Cimke Leírás
Jellemformálás(1.) Ez a jel mutatja a jellem alapját. Kiegyensúlyozott és eléri a célt. A jó modor szabályairól szól, melynek betartása a jellemformálás előfeltétele. E jó modor - a Derűs belül lévő jelének megfelelően - kiegyensúlyozott, s ezáltal még nehéz körülmények között is (vö. a tigris farkára lépés) célt ér. Ez hozza létre tehát azokat a harmonikus formákat, amelyek a külső modor előfeltételei.A szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.