7. A hadsereg (師, SI)

Magyar kiegészítő nevek
"Sereg"
Taoista nevek
A Hadsereg
Angol kiegészítő nevek
"leading",  "the troops"
Leírás
A jel a Kan, a víz és a Kun, a föld ősjeléből tevődik össze. Ez így együtt a talajvizet jelképezi, amely a földben gyűlik össze. Ugyanígy gyűlik fel a haderő is egy néptömegben: békeidőben láthatatlan, azonban bármikor mozgósítható hatalomforrásként. Az ősjelek tulajdonságai: belül veszély, kifelé engedelmesség. Ez a hadsereg lényegét fejezi ki, ami belülről nézve veszedelmes, kifelé azonban fegyelemnek és engedelmességnek kell uralkodnia.

Az egyes vonalakat tekintve a jel uralkodója az erős kilences a második helyen, amelynek a többi lágy vonal mindegyike alárendelődik. Ez a vonal a parancsnokot jelenti, mivel a két ősjel egyikének a középpontjában áll. Hogy azonban nem a fölső, hanem az alsó ősjelben helyezkedik el, az arra utal, hogy nem az uralkodó személyéről van szó, hanem a derék tábornokról, aki tekintélyével tart fegyelmet a seregben.
Ítélet
A HADSEREG-nek kitartásra van szüksége, és egy erős emberre. Makulátlan üdv.
A hadsereg olyan embertömeg, amit meg kell szervezni ahhoz, hogy katonasággá váljon. Szigorú fegyelem nélkül semmit sem lehet elérni. Ezt a fegyelmet azonban nem hatalmi eszközökkel kell kikényszeríteni, hanem egy erős emberre van szükség, aki magával tudja ragadni az embereket, s fel tudja őket lelkesíteni. Ahhoz, hogy ki tudjon bontakozni, uralkodója feltétlen bizalmát kell élveznie, s utóbbinak át kell engednie számára a teljes felelősséget mindaddig, amíg a háború tart. A háború azonban mindig veszélyes dolog, amely dúlást és pusztulást hoz magával. Ezért nem szabad könnyelműen háborúba kezdeni, hanem ehhez csak végső esetben lehet folyamodni, ugyanúgy, mint a mérgező orvossághoz. Egy tapasztalt vezetőnek meg kell magyaráznia a nép számára a háború jogosságát, s világos, érthető háborús célt kell a számukra megfogalmaznia. Csak abban az esetben lesz meg a győzelemhez szükséges erős és egységes meggyőződés, ha van egy pontosan meghatározott háborús cél, amiért a nép síkra szállhat. A vezérnek azonban arról is gondoskodnia kell, hogy a háború szenvedései és a győzelmi mámor közepette ne történjenek olyan jogtalanságok, amelyek nem találnának általános elfogadásra. A kitartás és az igazságosság az előfeltételei annak, hogy minden jól menjen.
Képzet
Föld közepében víz: ez a HADSEREG képe. Így a nemes ember nagylelkű a néppel szemben, s ezzel szaporítja seregét.
A talajvíz láthatatlanul ott van a föld belsejében. Így egy nép katonai hatalma is láthatatlanul jelen van a tömegekben.

Ha veszély közeleg, minden paraszt katonának állhat, a háború befejeztével pedig visszatérhet az eke szarvához. Aki nagylelkű a néppel szemben, az elnyeri az emberek szeretetét, s a szelíd kormányzás alatt élő nép erőssé és hatalmassá válik. Csak egy gazdaságilag erős nép képes katonailag is jelentőssé válni. Az uralkodónak tehát az emberek közötti gazdasági-üzleti viszonyok elősegítésével és emberbarát kormányzással kell hatalmát erősítenie. Egy háborút csak akkor lehet győzelemre vinni, ha a kormány és a nép között ott van ez a láthatatlan kötelék, amelyben a kormányzat úgy óvja a népet, mint a föld a benne felgyűlt talajvizet.

1. változó vonal 19. A közeledés

Egy seregnek rendben kell kivonulnia. Ha ez nem megy, baj fenyeget.
Egy háborús vállalkozás kezdetén rendnek kell uralkodnia. A kezdeményezésnek jogos és nyomós indokokon kell alapulnia, s jól meg kell szervezni a fegyelmet és a csapatok egymással való együttműködését, egyébként elkerülhetetlen a kudarc.

2. változó vonal [K] 2. Befogadó

A sereg kellős közepén! Üdv! Makulátlanság! A király háromszoros kitüntetést adományoz.
A vezérnek serege kellős közepén kell tartózkodnia. Együtt kell tudnia érezni embereivel, s jóban-rosszban osztoznia kell a tömeggel, amelyet vezet. Csak ilyen módon tud eleget tenni a ráháruló nehéz feladatnak. Ezenkívül szüksége van az uralkodó elismerésére is. A kitüntetések, amelyeket kap, azért indokoltak, mert ebben az esetben nem a személyével való kivételezésről van szó, hanem az egész hadsereg megbecsüléséről a sereg közepén tartózkodó vezér személyén keresztül.

3. változó vonal 46. A felnyomulás

A seregben hullák a kocsin. Baj!
Az egyik lehetséges magyarázat a vereség annak következtében, hogy a megbízott vezéren kívül más is beavatkozott a csapatok vezetésébe. A másik magyarázat az általános jelentést illetően ezzel egybecseng, csak a »hullák a kocsin« kifejezést másképp értelmezi. Temetés es halotti szertartás alkalmával szokás volt Kínában, hogy az elhunytat, akinek az áldozatot bemutatták, egy a családból kiválasztott ifjú képviselje. Ő foglalta el a halott helyét és őt tisztelték meg az elhunyt helyében. Innen ered a szóban forgó mondat olyan magyarázata, miszerint a kocsin valójában egy »hullafiú« ül, azaz a hatalmat nem az arra hivatott helyen gyakorolják, hanem azt mások bitorolják. Talán az egész probléma kitisztulna, ha feltételeznénk, hogy valamikor egy másolási hiba történt (a fan = »minden« jele könnyen félreolvasható si hullának). Ebben az esetben a mondat minden további nélkül ezt jelentené: "Ha a seregben esetleg a tömeg venné át az uralmat (hajtaná a kocsit), az baj lenne."

4. változó vonal 40. A szabadulás

A sereg visszavonul. Makulátlanság.
Ha az ember túlerőben lévő ellenséggel áll szemben, akivel szemben a harc kilátástalan, az egyetlen helyes lépés a rendezett visszavonulás, mert ez megóvja a sereget a vereségtől és a felbomlástól. Semmi esetre sem a bátorság, vagy az erő jele, ha valaki mindenáron bele akar menni egy kilátástalan küzdelembe.

5. változó vonal [K] 29. A mélység, A víz

Vad van a mezőn. Előmozdító ez elejteni. Makulátlanul. A sereget a légidősebb vezesse. A fiatalabb hullaszállító, s az állhatatosság akkor bajt okoz.
A vad a mezőn van, vagyis feladta megszokott tartózkodási helyét, s dúlva betört a földekre. Ilyen esetben teljesen helyén való az erőteljes, harc és a betolakodó megbüntetése, azonban a küzdelmet a szabályoknak megfelelően kell lefolytatni. Nem szabad engedni, hogy vad összevisszaság alakuljon ki, ahol mindenki a saját szakállára cselekszik. Utóbbi ugyanis a kitartás és a nagy vitézség ellenére is bajhoz vezetne. A sereget tehát egy tapasztalt vezetőnek kell irányítania. Hadviselésről van szó, s nem pedig arról, hogy a tömeg egyszerűen agyonverje, aki az útjába kerül. Máskülönben az ember vereséget szenved, s minden állhatatossága ellenére is bajt hoz magára.

6. változó vonal 4. Ifjúkori bohóság

A nagy fejedelem utasítást bocsát ki, államot alapít, s a családoknak hűbéri birtokot adományoz. Közönséges embereket ne alkalmazzon az ember.
A háború győzelemmel végződött: Megnyervén a háborút, a király hűbéri és családi birtokokat oszt szét hívei között. Ilyenkor fontos azonban, nehogy közönséges emberek is hatalomhoz juthassanak. Ha ilyenek is voltak segítőink között, akkor őket pénzzel lehet kielégíteni. Földbirtokot és uralmi jogokat azonban nem szabad nekik adományozni, nehogy azzal visszaélhessenek.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.